Recordes paulistas

25 METROS                                          50 METROS

      2018                                                                 2018 

      2017                                                                 2017 

      2016                                                                 2016

      2015                                                                 2015

      2014                                                                 2014

      2013                                                                 2013

                                                   

© APMN 2017